ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ – ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ μ2

Μέρος 2

Ανιχνεύουμε τις απόψεις περί Κράτους και Εθνικής Πολιτικής, του καθηγητού Δημητρίου Βεζανή, από το βιβλίο ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ – ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ- που εκδόθηκε το 1963. Σε μια εποχή που η κοινωνική μηχανική δεν επέβαλλε κάθε εθνικόν ή εθνικιστικόν να θεωρείται αποβλητέο. Κάνοντας συγκρίσεις με το σήμερα, εύκολα βλέπουμε ότι ο Δημήτριος Βεζανής, επιβεβαιώνεται σε ότι προτάσσει ως αναγκαίο…


{…} 

ΛΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλην των εν στενή εννοία μέτρων πληθυσμιακής πολιτικής, ο Λαός πρέπει να αποτελέσει αντικείμενον ειδικής μερίμνης του Κράτους.
Δια να δυνηθώμεν να ασκήσωμεν λαϊκήν πολιτικήν ως και πάσης άλλης φύσεως πολιτικήν, προυπόθεσις είναι ότι ο Λαός θα δύναται να ευρίσκη εργασίαν και απασχόλησιν εντός των ορίων της επικρατείας.

Η μετανάστευσις ως φαινόμενον και ως θεσμός, οδηγεί εις την αφαίμαξιν και τελικώς εις τον θάνατον του Λαού. Θανάσιμον εχθρόν της λαϊκής υποστάσεως, αποτελεί η λεγόμενη Κοινή αγορά.

Διότι Κοινή Αγορά σημαίνει ελευθέραν διακίνησιν υπηρεσιών και αγαθών. Ποία όμως εγγύησις υπάρχει ότι υφισταμένης Κοινής Αγοράς, ο τόπος που λέγεται Ελλάς και ο πληθυσμός τον οποίον περικλείει θα δυνηθή να ζήση και να κρατηθή εις τον τόπο του και δεν θα αναγκασθή να φύγη από το Πάτριον έδαφος;
Και ποίαι αι συνέπειαι μιας αποτόμου μειώσεως του πληθυσμού του Ελληνικού χώρου;

Δια να κρατηθή ο πληθυσμός εις την χώραν χρειάζεται πάση δυνάμει αύξησις της παραγωγικότητος και ενίσχυσις των παραγωγικών δυνάμεων του Λαού. Ταυτοχρόνως όμως χρειάζονται τα προστατευτικά δασμολογικά τείχη τα οποία θα αποτελούν την τελικήν εγγύησιν της απασχολήσεως του Λαού εις τον τόπον του.
Ανόητον και γελοίον είναι εκείνο το οποίο γίνεται σήμερον, δηλαδή, ενίσχυσις των παραγωγικών δυνάμεων και ταυτόχρονος κατάρριψις των τελωνειακών τειχών διότι ότι κερδίζομεν από την μίαν πλευράν το χάνομεν από την άλλην, χωρίς το πρόβλημα να λύεται.

Δια της δασμολογικής προστασίας ο λαός θα ζη εις τον Ελληνικό χώρο, ακριβώτερον ίσως από ότι ζουν οι άλλοι λαοί, θα εργάζεται δηλαδή ίσως περισσότερον και θα απολαμβάνει ολιγότερα. Θα ζη όμως υπό τον Ελληνικόν ουρανόν εις την Ελληνικήν γην, ελεύθερος και ανεξάρτητος.

Τέλος το κράτος, οφείλει να φροντίζει, δια την Παιδείαν του Λαού ήτης είναι:
α) Σωματική
β) Ψυχική
γ) Πνευματική
δ) Κοσμοθεωρητική

Ο άξων της Παιδείας, πρέπει να είναι η Εθνική Ιδέα. Τούτο δεν σημαίνει απλώς προβολήν απλώς της Ιδέας του Έθνους, αλλά πλήρη εθνικοποίησιν της πνευματικής ζωής των Ελλήνων. 

καθηγητής Δημήτριος Βεζανής – απόσπασμα από το βιβλίο του: 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ – ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ- 1963

tweet
fb-share-icon
Insta
Tiktok