ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ – ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ μ1

Μέρος 1
Τι θα έλεγε άραγε ο καθηγητής Δημήτριος Βεζανής για την σημερινή κοινωνικό-πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα;
Για να βρούμε τις απόψεις του, ανατρέχουμε στα γραπτά του και διαβάζουμε από το βιβλίο ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ – ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ- που εκδόθηκε το 1963.


{…} Μόνον η Μεγάλη Ιδέα εν τη πλήρει της εδαφική πνευματική και πολιτική εκδηλώσει, δύναται να αποτελέσει την ασπίδα και το κίνητρον μιας μεγάλης δράσεως του Ελληνισμού. Αυτήν την Μεγάλην Ιδέαν πρέπει να καλλιεργήσωμεν.

Η Μεγάλη Ιδέα όμως δεν πρέπει να παραμείνει εις την συνείδησίν μας ως ένα ανεπίτευκτον ‘ονειρον αλλά ως μια πραγματική επιδίωξις προς την οποία πρέπει να βαδίσωμεν και να βαδίζωμεν έστω και αν δια να την φθάσωμεν θα απαιτηθούν 50, 100 ή και 1.000 έτη.

Τα κύρια χαρακτηριστικά μιας πολιτικής εξυπηρετούσης την Μεγάλην Ιδέαν είναι κατάσειράν προτεραιότητος τα εξής:
1) Πληθυσμιακή Πολιτική
2) Λαϊκή και Εθνική Πολιτική
3) Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική.

Πληθυσμιακή Πολιτική:
Το στοιχείον του πληθυσμού αποτελεί το κύριον μέλημα μιας θετικής πολιτικής γραμμής. Ο πληθυσμός πρέπει να τονωθεί
α) δια της αυστηράς απαγορεύσεως των αμβλώσεων
β) δια της απαγορεύσεως του αισχρού μέσου της μεταναστεύσεως
γ) δια της τονώσεως του γάμου, της οικογενείας και των γεννήσεων (παρεχομένων περισσοτέρων αμοιβών και φορολογικών απαλλαγών εις τους έχοντας τέκνα εις βάρος των αγάμων, των ατέκνων και του κοινονικού συνόλου)
δ) μέριμνα δια την υγείαν του πληθυσμού δια της γενικεύσεως των κοινωνικών ασφαλίσεων
ε) μέριμνα δια την παροχήν εργασίας και απασχολήσεως εις τον πληθυσμόν ιδία όμως εις την νέαν γενεάν.

Είναι προφανές ότι η μέριμνα δια τον πληθυσμόν υπάρχει και πρέπει να υπάρχει μόνον εις έν Κράτος θέλον να ενισχύσει το δυναμικόν του. Περιβαλλόμενοι από 22 εκατομμύρια Σλάβων από Βορρά και 16 εκατομμύρια τούρκων από ανατολών, είναι πρόδηλον ότι θα υποκείψωμεν εάν δεν έχωμεν αντίστοιχον πληθυσμόν.

Ούτε το Διεθνές Δίκαιον ούτε η Κοινή Αγορά δύνανται να μας προστατεύσουν από την κατάκτησιν και την υποδούλωσιν.

Το θέμα του πληθυσμού ενδιαφέρει μόνον την εθνικιστικήν πολιτικήν. Αφ’ ης ασπασθώμεν τον κομμουνισμόν και θεωρήσωμεν ως ανώτατον ιδανικόν την ευημερίαν εις διεθνή κλίμακα, θέμα ενισχύσεως του πληθυσμού δεν υφίσταται. Αντιθέτως ίσως επιβάλλεται ανάσχεσις της αυξήσεως και μείωσις αυτού.

Επίσης θέμα πληθυσμού δεν υφίσταται αφ’ ης δεχθώμεν διεθνιστικά ιδεώδη (μείζονος ή ίσσονος κλίμακος) διότι ουδεμία ειδική ανάγκη υφίσταται τονώσεως και ενισχύσεως του πληθυσμού εις τον Ελληνικόν χώρον, εάν υποτεθεί ότι ο χώρος αυτός ενταχθή εις μεγαλυτέραν κοινότητα λαών ή Κρατών.


Συνεπώς είναι απόλυτα συνεπείς με τας ιδέας των οι διεθνισταί οιουδήποτε τύπου, συμπεριλαμβανομένου και του τύπου της Κοινής Αγοράς, όταν αδιαφορούν δια τον πληθυσμόν και ενισχύουν την μετανάστευσίν του. “

καθηγητής Δημήτριος Βεζανής – απόσπασμα από το βιβλίο του: 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ – ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ- 1963

tweet
Insta
Tiktok